Screen Shot 2014-11-21 at 10.34.50 AM

Публикувай работна оферта!

Възползвай се от нашите предимства:

  • Курирано съдържание от betahaus copywriter
  • Изключително тясно дефиниран таргет (креативни професионалисти)
  • По-висока от средната за индустрията отваряемост на бюлетина
  • Изключително висока ангажираност във facebook и социални мрежи
  • Вътрешен канал за комуникация

За повече информация contact@betahaus.bg

betahaus job offer

Post a job offer!

Take advantage of our advantages:

  • Curated content from betahaus copywriter
  • Very narrowly defined target (creative professionals)
  • Higher than the average for the industry opens at newsletter
  • Extremely high commitment to facebook and social networking
  • Internal communication channel

For more information contact@betahaus.bg