ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА “БЕТАХАУС БЪЛГАРИЯ” АД

§ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които “Бетахаус България” АД предоставя под наем работно пространство за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “работно пространство за споделено ползване” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по-долу наричани „Клиенти”) могат да наемат единични или екипни работни места на дневна и месечна база, като работните места могат да се използват само за дейности, нормално извършвани в офис пространство, или отклоняващи се от това условие дейности, които са изрично уговорено в индивидуалния договор на Клиента („Договор за наем“).

(2) Работните пространства се намират на адрес ул. Шипка 6, 1504 София и пл. Петко Р. Славейков 11, 1000 София.

(3) Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.

(4) За целите на тези Общи условия “Бетахаус България” АД ще бъде назовано накратко „betahaus”.

§ 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

(1) betahaus предлага следните услуги: предоставяне под наем на работни места и самостоятелни офиси в пространства за споделено ползване, включително право за ползване на интернет (LAN и/или WiFi), зали за срещи и разговори, печатни и копирни услуги, заключващи се шкафчета за ценни предмети, както и пощенски адрес; достъп до лоялна програма за клиенти „beta +” (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus с определени условия за ползване, обявени в “Тарифен лист към “beta+” лоялна програма за клиенти”, достъпен на мембърския портал на betahaus) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; предоставянето под наем на зали за събития и срещи, както и паркоместа. betahaus предлага, освен това, следните странични/спомагателни услуги:

– организиране и провеждане на мероприятия;

– отдаване под наем на техника за провеждане на събития (проектори, монитори, конферентни материали и др.)

– кулинарни услуги и кетъринг

– посредничество при подбор на външни консултантски услуги (правни, финансови, счетоводни и др.)

– консултантски услуги.

Предоставянето на страничните/спомагателни услуги се урежда с отделен договор между betahaus и ползвателя.

(2) Betahaus предлага своите услуги в пакети (по-долу „Пакети”), определени в зависимост от вида включени услуги и срока на ползването им. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, betahaus предлага своите услуги единствено като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно.

Към датата на настоящите Общи условия betahaus предлага следните Пакети:

1. ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ

(1) Включва правото на ползване на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство, както и право на неограничено ползване на безжичен интернет (WiFi), ограничено ползване на печатни и копирни услуги, зали за срещи и разговори за 1 календарен ден в рамките на официалното работно време на betahaus.

2. МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ

(1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN); право на денонощен достъп от понеделник до петък; достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus с определени условия за ползване, обявени в “Тарифен лист към “beta+” лоялна програма за клиенти”) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”;. Пакетът е валиден за срок от 3 (три) месеца.

3. РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО

(1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места към момента на сключване на договора) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на пощенски адрес и право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори  за срока на пакета; право на денонощен достъп 24/7; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора); достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus с определени условия за ползване, обявени в “Тарифен лист към “beta+” лоялна програма за клиенти”) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; глобален роуминг (безплатен достъп ограничен в рамките на 5 работни дни в пространствa от мрежата на betahaus, както и нейни партньори). Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС

(1) Включва правото на ползване на самостоятелен офис в споделеното пространство; право на неограничено ползване на безжичен и жичен интернет (WiFi и LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на пощенски адрес и право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори  за срока на пакета; право на денонощен достъп 24/7; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора); достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus с определени условия за ползване, обявени в “Тарифен лист към “beta+” лоялна програма за клиенти”) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; глобален роуминг (безплатен достъп ограничен в рамките на 5 работни дни в пространства от мрежата на betahaus, както и нейни партньори). Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец. Пакетна цена се определя на брой хора и на месечна база като всички условия за предоставяне на услугите от betahaus и правата и задължения на страните се определят в допълнителен договор към настоящите Общи Условия.

(2) Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса (бюро), стол, ток, осветление и безжичен интернет (WiFi).

(3) В случаите, когато избраният Пакет включва „Пощенски адрес”, betahaus осигурява възможност за получаване на кореспонденция и пратки адресирани до Клиента и временното им съхраняване до реалното им получаване от Клиента. При предоставянето на тази услуга betahaus се задължава единствено да получи пратката, да уведоми лично или по електронна поща Клиента в рамките на един работен ден за получаването на пратка и нейния подател (ако има посочен такъв) и да съхранява пратката до предаването и на Клиента (лично или на упълномощен представител). Ако пратката не бъде приета от Клиента в срок до 1 (един) месец, betahaus има право да препрати пратки и кореспонденция, които не са потърсени от Клиента в посочения по-горе срок до адреса на Клиента, посочен в подписания с него Договор за наем, като не носи отговорност за доставянето или състоянието на пратките. Всеки клиент, който ползва услугата „Пощенски адрес” изрично приема и се счита за уведомен, че betahaus е длъжна да приема всички пратки и кореспонденция адресирани до нейния адрес от името на Клиента ползващ тази услуга. В определени случаи приемането на съобщения на адреса на betahaus, може да се счита за официално приемане от името на Клиента на съдебни призовки, нотариални покани и други документи от връчването, на които започват да текат преклузивни или други срокове. Betahaus няма задължението да преценява вида на отделните съобщения и пратки и приема всички такива, адресирани до Клиента, като betahaus не носи отговорност за изтекли или пропуснати срокове от страна на Клиента.

§ 3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

(1) Клиентите на betahaus с пакет „ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на достъп до работното пространство в рамките на официалното работно време: понеделник – петък от 9:00 – 18:00 часа

(2) Клиентите на betahaus с пакет „МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на неограничен достъп от понеделник до петък до работното пространство посредством ключ/ чип. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от betahaus или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство.

(3) Клиентите на betahaus с пакети „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“имат право на неограничен 24/7 достъп до работното пространство посредством ключ / чип. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от betahaus или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство.

(3) В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в §3(2) и (3) или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на betahaus във връзка, но и не само със сигурността или безопасността на сградата, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

(5) Клиентът е длъжен незабавно да уведоми betahaus при загуба на ключ / чип за денонощен достъп. 

(6) При забавяне на дължими плащания от Клиента, betahaus има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до офис площите на betahaus.

§ 4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1) Договорът за наем с Клиента се счита за сключен от датата на подписване на договор на хартиен носител. 

(2) Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на betahaus – www.betahaus.bg. С подписването на Договора за наем и Приемо-предавателен протокол Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем клиентът има правото да изисква от betahaus да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай betahaus има право да изисква от Клиента да предостави, при подписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им.

(3) Клиентът има право при подписване на Договора за наем да посочи деня, в който да заеме наетите от него места („Начална дата на наема”). Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем и не по-късно от 1 (едни) месец от датата на сключване на Договора за наем. 

§5 ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Цените на предлаганите от betahaus услуги се посочват в договора за наем, сключен между Клиента и betahaus. Цената за пакет ПОСЕТИТЕЛ се посочва на сайта www.betahaus.bg.

(2) Цената за всички Пакети и Допълнителни услуги, се заплаща в пълен размер в рамките на 5 (пет) работни дни от Датата на издаване на съответната фактура. 

(3) Клиентът има право да заплаща дължимите суми чрез банков превод или чрез директен дебит. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод или директен дебит са за сметка на Клиента.

(4) Клиент, сключил договор за срок по-дълъг от 1 (един) месец, може да предостави съгласие за директен дебит на betahaus за размера на дължимите месечни плащания по сключения договор.

(5) При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в §5(2) по-горе, Клиентът дължи лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Заплащането на лихва за забава не изключва правото на betahaus да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава.

(6) Betahaus си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти или групи клиенти.

§6 ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

(1) При сключване на споразумение за пакети МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ, РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът заплаща в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на договора, депозит в размер, определен както следва:

-за Пакет МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ – депозит в размер на  30 (тридесет) лева за предоставянето на ключ/чип за достъп.

– за договори за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора. 

– за договори за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора. 

(2) Депозитът, предоставен съгласно §6(1) по-горе, служи за обезпечаване на задълженията на Клиента за заплащане на всички дължими суми по сключения договор, включително, но не само, задължения за заплащане на наемна цена, цена за ползване на допълнителни услуги, задължения за обезщетяване или възстановяване на вреди, причинени от Клиента.

(3) Депозитът по §6(1) се възстановява от betahaus в срок от 5 (пет) работни дни от освобождаването от Клиента на заеманото от него работно място, като betahaus има право да удържи от депозита всички, дължими от Клиента суми. Удържането на суми от депозита не освобождава Клиента от задължението да заплати пълния размер на дължимите суми, в случай че същият надхвърля размера на депозита.

§7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1) Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие за пакет „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и тримесечно писмено предизвестие за пакет „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ без значение от срока на договора.

(2) Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие за пакет „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и тримесечно писмено предизвестие за пакет „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ без значение от срока на договора. 

(3) Предизвестието за прекратяване на договор от страна на Клиента се счита за валидно, ако е подписано лично от Клиента или от надлежно упълномощен негов представител. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на betahaus или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис.

(4) Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

(5) Betahaus има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Клиентът е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от betahaus срок. Betahaus има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Клиентът: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към betahaus по тези Общи условия с повече от 20 (двадесет) календарни дни; (б) не е предоставил дължимия депозит съгласно §6(1) или (в) е в нарушение на §10 (2) по-долу.

§8 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Betahaus обработва и съхранява лични данни за своите клиенти.

(2) Със сключването на Договора за наем с betahaus всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с betahaus. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

(3) С попълване на онлайн формата Members details, всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за изпълнението на услугите, предоставяни от betahaus. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

§9 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

(1) При сключване на договор за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на betahaus. При сключване на договор за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО, Клиентът има право да внася собствени техника и оборудване  в споделеното работно пространство. 

(2) Клиентът е длъжен да се съобрази с и да не възпрепятства провеждането на мероприятия в споделеното работно пространство, при уведомяване от страна на betahaus, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието.

(3) Клиентът няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с betahaus договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на betahaus.

(4) Клиентът няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на betahaus и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Клиента. Betahaus има право като условие за извършване на промени в работното пространство да изисква от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

(5) Клиентът е длъжен след/ при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато betahaus е дала изрично писмено съгласие за друго. Клиентът няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато betahaus не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.

(6) Betahaus запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на сградата или на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. Betahaus се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепятстваното ползване на заплатените от Клиента услуги. Всички възникнали разходи за клиента в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. Betahaus не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно.

(7) Betahaus предлага на клиентите си на разположение техника (телевизори, монитори, проектори) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента.

§10 ПОВЕДЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ИНТЕРНЕТ

(1) Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на betahaus.

(2) Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. 

(3) В случай на нарушение по §10(2), което е довело до настъпването на вреди за betahaus, Клиентът е длъжен да обезщети betahaus за всички причинени вреди, включително, но не само всички правни и други разноски, претърпени от betahaus във връзка със защитената на нейните права и законни интереси. 

§11 ОТГОВОРНОСТ НА BETAHAUS

(1) Клиентът има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Договора за наем, Клиентът декларира че е наясно, че работните места, с изключение на работните места, които се предоставят при Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че betahaus не е получил възражение относно работно място от Клиента в рамките на Началната дата на наема се счита, че Клиентът е приел работно място в добро състояние и без забележки. Клиентът носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.

(2) Betahaus не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на betahaus, неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на betahaus е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които betahaus отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. Betahaus не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

(3) Betahaus не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпространение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от betahaus.

(4) В случай на нарушение от страна на Клиент, за което е ангажирана отговорността на betahaus, Клиентът се задължава да обезщети betahaus за всички вреди, претърпени от betahaus в тази връзка. Клиентът са задължава да възстанови всички направени от betahaus разходи включително, платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички, други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на betahaus.

(5) betahaus не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на betahaus. Betahaus не носи отговорност в случай, че не може да получи кореспонденция адресирана до Клиента, поради изискване на подателя кореспонденцията да бъде връчена лично или на упълномощен представител. В този случай Клиентът е длъжен да осигури присъствие на упълномощен представител за получаване на съответната пратка. 

(6) Betahaus не носи отговорност за настъпили вреди за Клиента в резултат на хакерска атака или друг вид пробив в сигурността.

§ 12 НАПУСКАНЕ НА КЛИЕНТ

(1) Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от betahaus вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи.

(2) При прекратяване на договора Клиентът е длъжен да освободи наетото от него работно пространство, както и да предаде на betahaus всички ключове / чипове за достъп до работното пространство, включително всички копия, които е направил за себе си, в срок от 3 (три) дни от прекратяването на договора. Ако клиентът не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, betahaus има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от betahaus за сметка на клиента, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение.

(3) Ако Клиентът не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на betahaus обезщетение за срока на забавяне в размер на 35 лева всеки ден на забава.

§13 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Betahaus има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Betahaus се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че Клиентът не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Клиентът е приел съответните промени в Общи условия.

(2) Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на betahaus по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от betahaus на Клиент се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Клиента, посочен в подписания с него Договор за наем. С обявяването им на сайта на betahaus и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство всички уведомления по §9(2) се считат за валидно връчени. Уведомяване на Клиента за дейности по §9(6) се извършва с обявяването им на сайта на betahaus и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство като по този начин Клиентът се счита за уведомен.

(3) Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

(4) Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

(5) В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок, нови законосъобразни такива, близки до интересите на двете страни.