ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА “БЕТАХАУС БЪЛГАРИЯ” АД

§ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

(1) Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които “Бетахаус България” АД предоставя под наем работно пространство за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “работно пространство за споделено ползване” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по-долу наричани „Клиенти”) могат да наемат единични или екипни работни места на дневна и месечна база, като работните места могат да се използват само за дейности, нормално извършвани в офис пространство, или отклоняващи се от това условие дейности, които са изрично уговорено в индивидуалния договор на Клиента („Договор за наем“). 

(2) Работните пространства, управлявани от “Бетахаус България” АД се намират на следните адреси:
·       ул. Шипка 6, 1504 София
·       пл. Петко Р. Славейков 11, 1000 София
·       ул. Самара 4, Advance Business Center 1, 1715 София
·       бул. Александър Стамболийски 103, 1303 София 

(3) Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица. 

(4) За целите на тези Общи условия “Бетахаус България” АД ще бъде назовано накратко „betahaus”. 
 
§ 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ 

(1) betahaus предлага следните услуги: предоставяне под наем на работни места и самостоятелни офиси в пространства за споделено ползване, включително право за ползване на интернет (LAN и/или WiFi), зали за срещи и разговори, печатни и копирни услуги, заключващи се шкафчета за ценни предмети, както и пощенски адрес; достъп до лоялна програма за клиенти „beta +” (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; предоставянето под наем на зали за събития и срещи, както и паркоместа. betahaus предлага, освен това, следните странични/спомагателни услуги: 
– организиране и провеждане на мероприятия; 
– отдаване под наем на техника за провеждане на събития (проектори, монитори, конферентни материали и др.) 
– кулинарни услуги и кетъринг 
– посредничество при подбор на външни консултантски услуги (правни, финансови, счетоводни и др.) 
– консултантски услуги.
Предоставянето на страничните /спомагателни услуги се урежда с отделен договор между betahaus и ползвателя​. 
 
(2) Betahaus предлага своите услуги в пакети (по-долу „Пакети”), определени в зависимост от вида включени услуги и срока на ползването им. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, betahaus предлага своите услуги единствено като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно. 
Към датата на настоящите Общи условия betahaus предлага следните Пакети: 
 

1. ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ
(1) Включва правото на ползване на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство, както и право на неограничено ползване на безжичен интернет (WiFi), ограничено ползване на печатни и копирни услуги, зали за срещи и разговори за 1 календарен ден в рамките на официалното работно време на betahaus. 
 
2. МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ (Light)
(1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi); право на денонощен достъп от понеделник до петък; право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори за срока на пакета; право на ограничено ползване на печатни и копирниуслуги;достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”;. Пакетът е валиден за срок 1 (месец) и предоставя 7 ( седем) делнични посещения.
 
3. РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО (Open Space)
(1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места към момента на сключване на договора) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на пощенски адрес и право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори за срока на пакета; право на денонощен достъп 24/7; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора); достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; глобален роуминг (безплатен достъп ограничен в рамките на 5 работни дни в пространствa от мрежата на betahaus, както и нейни партньори). Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец. 
 
4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС (Private Office)
(1) Включва правото на ползване на самостоятелен офис в споделеното пространство; право на неограничено ползване на безжичен и жичен интернет (WiFi и LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на пощенски адрес и право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори за срока на пакета; право на денонощен достъп 24/7; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора); достъп до лоялна програма за клиенти „beta +“ (специални услуги и продукти на преференциални цени от партньори на betahaus) и кредитна система за допълнителни услуги „beta Wallet”; глобален роуминг (безплатен достъп ограничен в рамките на 5 работни дни в пространства от мрежата на betahaus, както и нейни партньори). Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец. Пакетна цена се определя на брой хора и на месечна база като всички условия за предоставяне на услугите от betahaus и правата и задължения на страните се определят в допълнителен договор към настоящите Общи Условия. 
 
(2) Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса (бюро), стол, ток, осветление и безжичен интернет (WiFi). 
 
(3) В случаите, когато избраният Пакет включва „Пощенски адрес”, betahaus осигурява възможност за получаване на кореспонденция и пратки адресирани до Клиента и временното им съхраняване до реалното им получаване от Клиента. При предоставянето на тази услуга betahaus се задължава единствено да получи пратката, да уведоми лично или по електронна поща Клиента в рамките на един работен ден за получаването на пратка и нейния подател (ако има посочен такъв) и да съхранява пратката до предаването и на Клиента (лично или на упълномощен представител). Ако пратката не бъде приета от Клиента в срок до 1 (един) месец, betahaus има право да препрати пратки и кореспонденция, които не са потърсени от Клиента в посочения по-горе срок до адреса на Клиента, посочен в подписания с него Договор за наем, като не носи отговорност за доставянето или състоянието на пратките. Всеки клиент, който ползва услугата „Пощенски адрес” изрично приема и се счита за уведомен, че betahaus е длъжна да приема всички пратки и кореспонденция адресирани до нейния адрес от името на Клиента ползващ тази услуга. В определени случаи приемането на съобщения на адреса на betahaus, може да се счита за официално приемане от името на Клиента на съдебни призовки, нотариални покани и други документи от връчването, на които започват да текат преклузивни или други срокове. Betahaus няма задължението да преценява вида на отделните съобщения и пратки и приема всички такива, адресирани до Клиента, като betahaus не носи отговорност за изтекли или пропуснати срокове от страна на Клиента. 
Тази услуга има за цел да Ви позволи в дадени случаи приемането на бизнес кореспонденция. Тя не служи като адрес за получаване на стоки или лични вещи. В тази връзка ние не поемаме задължение да приемаме масова поща или извънгабаритни пакети.
 
§ 3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП 
 
(1) Клиентите на betahaus с пакет „ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на достъп до работното пространство в рамките на официалното работно време: понеделник – петък от 9:00 – 18:00 часа 
 
(2) Клиентите на betahaus с пакет „МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на неограничен достъп от понеделник до петък до работното пространство посредством ключ или чип / мобилно приложение. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от betahaus или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство. 
 

(3) Клиентите на betahaus с пакети „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ имат право на неограничен достъп (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата)до работното пространство посредством ключ или чип / мобилно приложение. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от betahaus или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство. 
 
(4) В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в §3(2) и (3) или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на betahaus във връзка, но и не само със сигурността или безопасността на сградата, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди. 
 
(5) Клиентът е длъжен незабавно да уведоми betahaus при загуба на ключ / чип / мобилен телефон с приложение за достъп. 
 
(6) При забавяне на дължими плащания от Клиента, betahaus има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до офис площите на betahaus. 
 
§ 4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 
(1) Договорът за наем с Клиента се счита за сключен от датата на подписване на договор на хартиен носител. 
 
(2) Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на betahaus – ​www.betahaus.bg​. С подписването на Договора за наем и Приемо-предавателен протокол Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем клиентът има правото да изисква от betahaus да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай betahaus има право да изисква от Клиента да предостави, при подписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им. 
 
(3) Клиентът има право при подписване на Договора за наем да посочи деня, в който да заеме наетите от него места („Начална дата на наема”). Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем и не по-късно от 1 (едни) месец от датата на сключване на Договора за наем. 
 
§5 ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
(1) Цените на предлаганите от betahaus услуги се посочват в договора за наем, сключен между Клиента и betahaus. Цената за пакет ПОСЕТИТЕЛ се посочва на сайта​ ​www.betahaus.bg​. 
 
(2) Цената за всички Пакети и Допълнителни услуги, се заплаща в пълен размер в рамките на 5 (пет) работни дни от Датата на издаване на съответната фактура. 
 
(3) Клиентът има право да заплаща дължимите суми чрез банков превод или чрез директен дебит. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод или директен дебит са за сметка на Клиента. 
 
(4) Клиент, сключил договор за срок по-дълъг от 1 (един) месец, може да предостави съгласие за директен дебит на betahaus за размера на дължимите месечни плащания по сключения договор. 
 
(5) При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в §5(2) по-горе, Клиентът дължи лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Заплащането на лихва за забава не изключва правото на betahaus да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава. 
 
(6) Betahaus си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти или групи клиенти. 
 
(7) betahaus си запазва правото по всяко време да променя цените на предлаганите услуги и пакети. 
 
§6 ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ
 
(1) При сключване на споразумение за пакети МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ, РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът заплаща в срок от 3 (три) работни дни от датата на подписване на договора, депозит в размер, определен както следва: 
-за Пакет МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ – депозит в размер на 30 (тридесет) лева за предоставянето на ключ/чип за достъп. 
– за договори за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора. 
– за договори за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора. 
 
(2) Депозитът, предоставен съгласно §6(1) по-горе, служи за обезпечаване на задълженията на Клиента за заплащане на всички дължими суми по сключения договор, включително, но не само, задължения за заплащане на наемна цена, цена за ползване на допълнителни услуги, задължения за обезщетяване или възстановяване на вреди, причинени от Клиента. 


(3) Депозитът по §6(1) се възстановява от betahaus в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от освобождаването от Клиента на заеманото от него работно място, като betahaus има право да удържи от депозита всички, дължими от Клиента суми. Удържането на суми от депозита не освобождава Клиента от задължението да заплати пълния размер на дължимите суми, в случай че същият надхвърля размера на депозита. 
 
§7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
(1) Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие за пакет „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и тримесечно писмено предизвестие за пакет „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ без значение от срока на договора, освен ако в Договора за наем не е упоменато друго.
 
(2) Предизвестието за прекратяване на договор от страна на Клиента се счита за валидно, ако е подписано лично от Клиента или от надлежно упълномощен негов представител. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на betahaus или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис. 
 
(3) Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване. 
 
(4) Betahaus има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Клиентът е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от betahaus срок. Betahaus има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Клиентът: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към betahaus по тези Общи условия с повече от 14 (четиринадесет) календарни дни; (б) не е предоставил дължимия депозит съгласно §6(1) в съответния срок; (в) е в нарушение на §9 (3) по-долу или (г) е в нарушение на §10 (2) по-долу.

(5)При прекратяване на пакет “МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ (light)” Клиентите на betahaus могат да използват услугата до края на текущия абонаментен период.
 

§8 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

(1) Betahaus обработва и съхранява лични данни за своите клиенти. 
 
(2) Със сключването на Договора за наем с betahaus всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с betahaus. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури. 
 
(3) С попълване на онлайн формата Members details, всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за изпълнението на услугите, предоставяни от betahaus. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури. 
 
§9 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ 
 
(1) При сключване на договор за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на betahaus. При сключване на договор за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО, Клиентът има право да внася собствени техника и оборудване в споделеното работно пространство. 
 

(2) Клиентът е длъжен да се съобрази с и да не възпрепятства провеждането на мероприятия в споделеното работно пространство, при уведомяване от страна на betahaus, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието. 
 
(3) Клиентът няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с betahaus договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на betahaus. 
 
(4) Клиентът няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на betahaus и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Клиента. Betahaus има право като условие за извършване на промени в работното пространство да изисква от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага. 
 
(5) Клиентът е длъжен след/ при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато betahaus е дала изрично писмено съгласие за друго. Клиентът няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато betahaus не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство. 
 
(6) Betahaus запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на сградата или на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. Betahaus се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепятстваното ползване на заплатените от Клиента услуги. Всички възникнали разходи за клиента в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. Betahaus не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно. 
 
(7) Betahaus предлага на клиентите си на разположение техника (телевизори, монитори, проектори) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента. 
 
(8) Домашни любимци. Клиентът има право да доведе домашен любимец само в изрично позволени от нас Помещения, като запазваме правото си да изискаме доказателство за ваксинация в приемлива за нас форма. Клиентът е задължен да придружава домашния си любимец през цялото време, освен ако не е в запазено от вас затворено пространство. Клиентът носи пълната отговорност за наранявания и/или щети, причинени от домашния любимец. Betahaus не носи отговорност за наранявания на домашните любимци. Betahaus запазва правото си да ограничи възможността на Клиент да доведе домашен любимец в Помещенията по всяко време. 
 
(9) Използване на фирмата betahaus; Снимки на Помещенията.  Клиентът няма право да използва или копира за каквато и да е цел марката “betahaus” или която и да е друга наша търговска марка, марка за услуга, лого, търговско облекло, друг идентификатор или интелектуална собственост, нито модифицирани или променени версии на същите, както няма право да прави, копирате или използвате за каквито и да е цели снимки или илюстрации на която и да е част от собствеността на betahaus без предварителното съгласие на betahaus.
 
§10 ПОВЕДЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ИНТЕРНЕТ 
(1) Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на betahaus. 
 
(2) Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. 
 
(3) В случай на нарушение по §10(2), което е довело до настъпването на вреди за betahaus, Клиентът е длъжен да обезщети betahaus за всички причинени вреди, включително, но не само всички правни и други разноски, претърпени от betahaus във връзка със защитената на нейните права и законни интереси. 
 

§11 ОТГОВОРНОСТ НА BETAHAUS 
 
(1) Клиентът има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Договора за наем, Клиентът декларира че е наясно, че работните места, с изключение на работните места, които се предоставят при Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че betahaus не е получил възражение относно работно място от Клиента в рамките на Началната дата на наема се счита, че Клиентът е приел работно място в добро състояние и без забележки. Клиентът носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем. 
(2) Betahaus не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на betahaus, неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на betahaus е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които betahaus отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. Betahaus не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди. 
 
(3) Betahaus не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпространение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от betahaus. 
 
(4) В случай на нарушение от страна на Клиент, за което е ангажирана отговорността на betahaus, Клиентът се задължава да обезщети betahaus за всички вреди, претърпени от betahaus в тази връзка. Клиентът се задължава да възстанови всички направени от betahaus разходи включително, платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички, други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на betahaus. 
 
(5) betahaus не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на betahaus. Betahaus не носи отговорност в случай, че не може да получи кореспонденция адресирана до Клиента, поради изискване на подателя кореспонденцията да бъде връчена лично или на упълномощен представител. В този случай Клиентът е длъжен да осигури присъствие на упълномощен представител за получаване на съответната пратка. 
 
(6) Betahaus не носи отговорност за настъпили вреди за Клиента в резултат на хакерска атака или друг вид пробив в сигурността. 

(7) Правила за вътрешния ред: Всяка сграда, в която се намира работно пространство на betahaus разполага със собствени Правила за вътрешния ред, уреждащи очакваното поведение на територията й. Правилата могат да бъдат намерени на територията й и са задължителни за спазване докато Клиентът използва услугите на съответното работно пространство.
 
(8) Сградни системи. Системите и съоръженията на сградата, като например климатизацията работят през обичайното работно време на Betahaus и в съответствие с правилата и разпоредбите на сградата. Betahaus не носи отговорност за функционирането на системите и съоръженията на сградата, нито за каквато и да е неоперативност или определена температура в Помещенията им. 
 
(9) Инфраструктура. Клиентът потвърждава, че предоставянето на определени услуги по своята същност зависи от работата и функционирането на услуги и инфраструктура на трети страни като комуникации, интернет, електричество и други подобни, които не са под контрола или отговорността на Betahaus. Съответно, Betahaus не носи отговорност под каквато и да е форма или начин за каквото и да е спиране, неизправност, прекъсване или повреда в която и да е инфраструктура или услуги на трети страни, на които разчитат Услугите или Допълнителните услуги. Освен това никакво спиране, неизправност, прекъсване или повреда в която и да е инфраструктура или услуги на трета страна няма да освободи Клиента от задълженията му по настоящото, включително, без ограничение, задължението да плати пълните такси, нито да предостави на Клиента каквото и да е право да променя, прекъсва или прекратява настоящото споразумение.
 
(10) Клиентът, от свое име и от името на друго физическо или юридическо лице от негово име, включително служителите и агентите на Клиента и неговите гости, с настоящото неотменимо се отказва от всички искове и права срещу Betahaus и всяко образувание, свързано с него, по отношение на лични нараняване или повреда, унищожаване, кражба или загуба на имущество или телесна повреда до максималната степен, разрешена от закона, независимо дали споменатата загуба или унищожаване е резултат от неизправности на сградата или някоя от нейните системи. Клиентът се съгласява и потвърждава, че Betahaus не носи отговорност за застраховане на имуществото или нараняванията на Клиента и не носи отговорност за щети, наранявания и загуби от всякакъв вид.
 
(11) Общата имуществена отговорност на Betahaus или на субектите, свързани с него, към Клиента или гостите или участниците на Клиента по каквато и да е причина и за каквато и да е дейност не трябва да надвишава общите такси, действително платени от Клиента на Betahaus съгласно настоящото Споразумение. Betahaus и субектите, свързани с него, в никакъв случай не носят отговорност за косвени вреди или за пропуснати ползи или други търговски възможности.
 
(12) Клиентът носи изключителна отговорност за всички щети, причинени от домашен любимец, донесен от Клиента или свързани с Клиента лица.

(13) Betahaus не контролира и не носи отговорност за действията на други клиенти. Ако възникне спор между клиентите или някой от Клиента или неговите посетители, Betahaus няма да носи никаква отговорност или задължение да участва, да посредничи, да предприеме действия или да обезщети която и да е страна във връзка със споменатия спор. 
 
(14) Betahaus има право на влизане в помещенията и офисите на Клиенти без предизвестие за целите на извършване на услуги по поддръжка, сигурност или безопасност. В такива случаи Betahaus може временно да премести мебели.
 
(15) Клиентът потвърждава, че когато Betahaus е законово задължен да предостави информация на орган относно Клиенти или потребители, той има право да го направи и нито Клиентът, нито неговите посетители ще имат претенции в това отношение.
 
(16) Клиентът потвърждава и се съгласява, че охранителни камери са монтирани в Офис пространството, Общото пространство и откритата зона. Клиентът не изисква и Betahaus няма задължение да поддържа или предоставя на Клиента каквито и да било снимки на помещения, фотографски записи, видео филми или друг вид материали за сигурността.
 
§ 12 НАПУСКАНЕ НА КЛИЕНТ 
 
(1) Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от betahaus вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи. 
 
(2) При прекратяване на договора Клиентът е длъжен да освободи наетото от него работно пространство, както и да предаде на betahaus всички ключове / чипове за достъп до работното пространство, включително всички копия, които е направил за себе си, в срок от 3 (три) дни от прекратяването на договора. Ако клиентът не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, betahaus има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от betahaus за сметка на клиента, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение. 
 
(3) Ако Клиентът не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на betahaus обезщетение за срока на забавяне в размер на 100 лева за всеки ден на забава. 
 
§13 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
(1) Betahaus има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Betahaus се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че Клиентът не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на  7 работни дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Клиентът е приел съответните промени в Общи условия. 
 
(2) Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на betahaus по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от betahaus на Клиент се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Клиента, посочен в подписания с него Договор за наем. С обявяването им на сайта на betahaus и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство всички уведомления по §9(2) се считат за валидно връчени. Уведомяване на Клиента за дейности по §9(6) се извършва с обявяването им на сайта на betahaus и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство като по този начин Клиентът се счита за уведомен. 
 
(3) Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство. 
 
(4) Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища. 
 
(5) В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок, нови законосъобразни такива, близки до интересите на двете страни.