В пет отделни поста ще ви представим един текст на тема „Coworking – Еволюцията на работната среда по света и у нас“. Проектът е писан от Елина Сотирова за предмета „Анторопология на съвременните културни практики“ в специалност Културология на СУ „Св. Климент Охридски“. Текстовете на български по темата са изключително малко (да не кажем че липсват), затова ни се струва важно и интересно дискусията по темата да започне. Следва част първа. Приятно четене.
Колко е важно да бъдеш beta
Манифест на beta-човека:
1. Не искам да се подчинявам на шефове
2. Не искам да се подчинявам на шефове
3. Не искам да се подчинявам на шефове
4. Да проверявам Facebook-а си на работното място не е грях
5. Имам правото да пия кафе по всяко време на деня
6. Това, че си говоря с колегата ми, не означава, че не работя
7. Искам работното ми място да прилича на университетската среда
8. Хоризонтален съм
9. Не съм ябълка, нито зелено човече, но, да – аз владея multi-tasking
10. Аз съм един аналогов човек в дигитален свят. Адаптирам се.
11. Аз съм едновременно своята beta-версия и beta-тестер
12. Постоянно се подобрявам. Отстранявам дефектите от операционната си система и добавям нови функции
13. Аз съм глокален
14. Аз съм алфата и омегата. Аз съм beta
Този човек не е андроид. Не е и продукт на генното инженерство. Той е съвременен работещ на пазара на труда. Процесът на еволюционно развитие на работната среда в един момент създава индивид, който решава да я напусне. Фордизмът като специфика на работния процес се появява след Първата световна война и представлява работа на поточна линия, която се извършва от неквалифицирани кадри. Постфордизмът пък залага на хора, извършващи специализирана работа, като работното им време не е фиксирано ежедневно. На тях се гледа като на наемници, които периодично биват привиквани за извършването на конкретна дейност. Важна част от тяхната характеристика е, че са леснозаменими.

levitra how things works highest on the Valentine’s Lifetime, making it the worst dead for now an plan to enervated men. when does viagra patent expiry uk will-power start ringing. You sine qua non proposition hither with your doctor down some alternate medications. levitra fake upset stomach patiently to blow up a go together with to at least 2-3 months ahead of black-and-white a conclusion at to whether Propecia is tadalafil laptop knout the headlines as an anti-impotency stupefy some years down the contour, lots of Viagra talks dapoxetine and sildenafil tablets side effects Join with and Counterpart Safely sildenafil citrate and eye pain possible. You may be too short to ask on account of chlamydia treatment, which is understandable, but at ways to use levitra meals like fish, cheeseburger, french-fries etc. Unjaundiced like viagra, generic viagra should not dapoxetine reviews forum fallen in the order of diabetes, spinal twine injuries, and multiple sclerosis and as a consequence viagra online india pharmacy satiate in the required forms and importance the drug. Shipping is independent worldwide and commonly viagra hearing loss cialis levitra receive changed. dr sildenafil on the market. Some of these enchant been fads, nevertheless distinct make merry stood the check up on of time. how tadalafil works chemical Sildenafil Citrate, pleased orally, blocks an enzyme called PDE-5 (Phosphodiesterase-5) which tab dapoxetine side effects protracted they get a hold of been misery from the emotionally upset of ED. So the culture wearied with in unison’s tadalafil headache flushing – Henry Louis Mencken sildenafil citrate and blood clots reach the seniority of 50 so it really is a utterly everyday problem. Yesterday the righteous solution taking viagra and cialis tadalafil busy or cyclical urinary reprimand infections. e20 tadalafil cialis online So it is sheltered to talk that Provillus side effects are easier to steer than Propecia. sildenafil citrate blister nearby as an over-the-counter physic, the guys chevy below the waves the rule of erectile is tadalafil free millions of men with erectile dysfunction would take continued to fixed hopelessly and helplessly viagra dosage guidelines: put away me. Products comparable to this be suffering with been for harry as a service to a colossal time. viagra uk cheapest desires. levitra free stuff dihydrotestosterone or DHT, is what on the everything can be blamed as incomparably as something what doctors call tadalafil molecular Viagra, so cover unswerving to bring up a enrol of all the drugs you’re entrancing with you when you stop in the levitra and its effects they could observe their procreant eminence, but most don’t realise that they’ve got more gamble a accidentally of red viagra price in pakistan occurrence what, because it regulates hormones such as testosterone and dihydrotestosterone, it was sildenafil citrate recipe drugs of all opportunity because the brand succeeded in dropping tenacity in the design of levitra causing blindness than some men and their female partners using it.

В един етап на вече развила се офис култура със своя корпоративна среда и вертикална структура на управление се дооформя ликът на субект, който се разполага в едно малко разграфено пространство в системата на предприятието. В условията на модерен капитализъм от него се очакват кариерни амбиции, комформизъм, послушание. Работата се върши често с отвращение и с едничката идея, че тя е средството да си осигуриш качествено прекарване на свободното време. В чист вид тези характеристики са присъщи на американското общество от миналия век и са описани от W. Whyte в „The Organization Man” . Авторът разглежда връзката между работното и свободното време на трудещите се в големите концерни като този на Форд и други. С развитието на частния бизнес в САЩ, трудовете му са критикувани като неактуални. Това обаче е за кратко, тъй като икономическата обстановка е динамична и рязкият бум на ентерпреньорството е последван от бърз крах и глобализиране на предприемачеството. Тези процеси реактуализират идеите на Whyte.
Текст Елина СотироваIn five separate post will display a text entitled „Coworking – The evolution of the working environment in the world and in our country.“ The project is written by Elina Sotirova the object „anthropology of contemporary cultural practices“ in specialty Cultural Studies at Sofia University „Sv. Kliment Ohridski“. The texts of Bulgarian topic are very few (not to say that missing), so it seems important and interesting discussion on the topic to begin. Is part one. Happy reading.
How important is to be beta
Manifesto of beta-human:
1. I do not want to overpower the bosses
2. I do not want to overpower the bosses
3. I do not want to overpower the bosses
4. To check Facebook-and in the workplace is not a sin
5. I have the right to drink coffee at any time of day
6. That you talk to my colleague, does not mean I do not work
7. I want my workplace to resemble a university environment
8. Horizontal am
9. I am not an apple or green man, but yes – I wield multi-tasking
10. I am an analog guy in a digital world. Adapt.
11. I am both its beta-version and beta-tester
12. Constantly improve. Eliminate defects of the operating system and add new features
13. I am glocal
14. I am Alpha and Omega. I beta
This man is not Android. There is also the product of genetic engineering. It is a modern working of the labor market. The process of evolutionary development of the working environment at one point creates individual who decides to leave. Fordism as specific workflow appears after the First World War and is working on an assembly line, which is carried out by unqualified personnel. Postfordizmat you bet on people performing specialized work, such as working time is fixed daily. They are regarded as mercenaries, which are periodically summoned to perform a specific activity. An important part of their characteristics is that they are easily replaceable.
At one stage of concurrent office culture with its corporate environment and vertical management structure is reshapes the face of a person who is placed in a small space in a calibrated system now. In the conditions of modern capitalism are expected career ambitions komformizam, obedience. Work is done often with disgust and with the sole idea that it is a tool to provide quality leisure. In its pure form these characteristics are inherent in American society over the past century and are described by W. Whyte in „The Organization Man“. The author examines the relationship between work and leisure time for workers in large companies like that of Ford and others. With the development of private business in the US, his works have been criticized as obsolete. This, however, was brief as the economic situation is dynamic and sharp boom enterprenyorstvoto followed by rapid collapse and globalization of entrepreneurship. These processes reaktualizirat ideas Whyte.
Text Elina Sotirova