§ 1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Настоящите общи условия уреждат условията на програма за възнаграждения, провежданата от “Бетахаус България” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 205197678, със седалище в гр. София и адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1504, ул. “Шипка“ No 6, ет. 3, ДДС No BG205197678.

(2) Наименование на програмата: „b| reward“

(3) Провеждането на програмата за възнаграждения на Бетахаус България АД (“betahaus”) стартира на 14.12.2020 г.

(4) Програмата се провежда на територията на гр. София.

§ 2. УЧАСТИЕ

(1) В програмата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, за което кумулативно са налице следните условия:

– да е попълнил успешно формата “Препоръчай приятел” като ‘Препоръчващ’ участник в програмата съобразно общите условия на тази програма, достъпни на сайта на betahaus. 

– към момента на предоставяне на наградата да няма просрочени задължения (неплатен месечен абонамент) за ползваните от него услуги, предоставени от betahaus;

(2) Всеки Препоръчващ има право да участва в програмата неограничен брой пъти.

§ 3. УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

(1) Всяко лице, отговарящо на условията по т.2, както и препоръчаните от него лица, имат право да получат възнаграждение от настоящата програма, при наличие на следните условия:

– успешно и коректно попълнена форма “Препоръчай на приятел”, достъпна на сайта на betahaus с данните на Препоръчващия и данните на неговия приятел/познат, който е препоръчан (“Препоръчан”).

– данните за препоръката са достигнали до betahaus преди Препоръчаният да е посетил локация на betahaus и преди да се е възползвал от услугата “безплатен тест ден”

– Препоръчаният успешно е станал член на betahaus, като се е записал за някой от месечните абонаменти – light, open space или office membership и е заплатил първата си фактура.

§ 4. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

(1) Възнагражденията се предоставят от Организатора.

(2) Възнаграждения:

А) 10 безплатни посещения

Б) Безплатни услуги на стойност 100 (сто) лева. 

(3) За всяка успешна препоръка отговаряща на условията от т.3 Препоръчващият и Препоръчаният имат право на избор поотделно на едно възнаграждение от програмата. И двамата избират награда посредством попълване на форма. 

(4) Наематели на betahaus избрали награда “10 безплатни посещения” имат правото да посещават всички локации на betahaus Sofia 10 пъти в делнични дни в рамките на 1 месец от използването на първото посещение. Възнаграждението е валидно в срок от 1 година и може да бъде подарено на друго лице.

Наематели на betahaus избрали награда “безплатни услуги на стойност 100 лв.” имат правото да си изберат лично ползване на допълнителни услуги като, но и не само карта Мултиспорт и карта за допълнително здравно застраховане. Наемателят може да ползва двете карти за срок от 1 месец; или по една от двете за срок от 2 последователни месеца. Наградата е валидна при активен мембършип и не може да бъде отдадена на друго лице. 

Картите Multisport и допълнително здравно застраховане се активират от първо число на следващия месец от финализиране на препоръката (заплащане на първата фактура от Препоръчания), стига заявката за тях да е направена преди 20-о число на предишния месец.

(5) Лица, които не са наематели на betahaus, избрали награда “10 безплатни посещения”, имат правото да посещават и двете локации на betahaus | Sofia 10 пъти в делнични дни в рамките на 1 месец от използването на първото посещение. Възнаграждението е валидно в срок от 1 година и може да бъде подарено на друго лице.

Лица, които не са наематели на betahaus, избрали награда “безплатни услуги на стойност 100 лв.”, имат право да ползват услуга “конферетна зала” на стойност 100 лв. В рамките на 3 месеца от активиране на услугата. Изразява се в ползване на една от залите ни по избор:

– berlin | за 6 и половина астрономически часа с капацитет 10 души

– hamburg | за 10 астрономически часа с капацитет за 4 души

– barcelona | за 10 астрономически часа с капацитет за 4 души

– sofia | за 10 астрономически часа с капацитет за 6 души

Наградата е валидна 1 година от датата на препоръката и може да бъде отдадена на друго лице. 

(6) Организаторът не отговаря:

А) За невъзможност да осигури участие или да предостави наградата по причина на непреодолима сила като, но неограничаващо се до граждански безредици, война или военни действия, национални и местни бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителство или други компетентени органи, тежки климатични условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми, прекъсване и/или недостиг на електричество, спиране и/или прекъсване на интернет, стачни действия, грипни епидемии и др.;

Б) за действията на участниците в кампанията, които накърняват права или законни интереси на трети лица; 

В) за недоставена или забавена Награда, когато това се дължи на причина по вина на трети лица извън неговия контрол;

Г) за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на интернет връзка, компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп до който и да уеб сайт или онлайн услуга;

Д) за неполучена награда, когато Участникът е посочил неверни данни за контакт, респ. за промени такива, за което организаторът не е бил своевременно уведомен.

(7) Наградите не могат да бъде разменяни за паричната им равностойност.

§ 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

(1) Всеки участник в Програмата е длъжен:

– да спазва настоящите Общите условия;

– да не предоставя свои лични данни на други участници в програмата, както и да не използва личните данни на други лица без тяхно съгласие;

– да спазва повелителните норми на закона и на добрите нрави;

– да заплати всички данъци и такси, ако такива се дължат, във връзка с получената награда; 

– да изпълнява точно указанията на Организатора за получаване на наградата.

§ 6. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

(1) Предоставените данни от участниците се събират и обработват съобразно Политиката за поверителност на личните данни на Организатора, достъпни на интернет страницата на Организатора www.betahaus.bg.

§ 7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите Условия са достъпни на интернет страницата на betahaus www.betahaus.bg. Betahaus има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо. Изменението и допълнението се обявяват на интернет страницата на betahaus www.betahaus.bg. Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на betahaus. С включването в програмата „b | reward” учасниците приемат и настоящите Общи условия.

(2) Организаторът има право по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

(3) Всеки потенциален спор между Организатора на програмата и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния съд в Република България съобразно действащото законодателство. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат Общи условия на програма „b | reward” на betahaus, а при липса на уредба в тях – действащо българско законодателство.

Тези общи условия са приети и влизат в сила от 14.12.2020 г.