bokluk-6DIY работилници в betahaus.

Това е доста често срещана гледка. Защо ги изхвърляме старите мебели? Ми защото не сме свикнали да мислим за тях като за частите на нещо ново. И вместо да пилееш от ракията и виното си за съседите, които трябва да ти помогнат да ги свалиш от осмия етаж на панелката си до контейнера за боклук, което си е адски подвиг, то по-добре си ги спести и се научи как да ги преобразяваш.
Повечето от старите мебели са изключително ценни и със сантиментална стойност, пропити са с толкова много история, че как да ги изхвърлиш, особено дървените? Със сигурност много хора просто отиват и си купуват евтини ИКЕА масички и столчета. Домовете ни се превръщат в клонинги (ей и аз имам такава маса. Ами да 5 от 10 имат такава маса). Хайде да се научим да бъдем изобретателни, идейни и индивидуалисти.
Предстоят работилниците, които ще ни дадат основата на „направи си сам“ модела. Ще ви срещаме с интересни личности, занимаващи се с преоткриване, преправяне, подобряване, пресъздаване и въобще с всякакви неща изискващи не дотам подредена мисъл и доста сръчност. Тези хора ще ви дадат тласък и ще споделят своя опит. Всички сме гениални и притежаваме капацитета, хайде да творим.
Пример: Георги току-що ни сподели, че облепя ролките си от тоалетна хартия, за да бъдат по-цветни и здрави и прибира кабелите си вътре, защото го дразнят разпиляни.
DIY workshops @ beta предстоят. Съвсем скоро очаквайте първата работилница…
DIY-Furniture-Transformations.4

 handmade-furniture-recycling-wood-pallets-2

DIY workshops betahaus.

DIY workshop sofiaThis is quite a common sight. Why do we throw the old furnitures away? Well because we are not used to thinking of them as parts of something new. And instead of wasting the brandy and wine by giving it to people who will help you download them from  the eighth floor of the panes to your garbage bin, which is a hell of a feat, it is better to save them and learn how to do the transformation.
Most of the old furniture are extremely valuable and with a sentimental value, imbued with so much history that how to dispose of them, especially the wood? Surely many people just go and buy cheap IKEA tables and chairs. Our homes become clones (hey and I have such a table. Well 5 to 10 have the same). Let’s learn to be creative, conceptual and individualists.
Forthcoming workshops that will give us the basis of „do it yourself“ model. You’ll meet interesting people dealing with the rediscovery alteration, improvement and recreation at all with all things requiring not so tidy and quite thought dexterity. These people will give you a boost and will share their experiences. All are ingenious and have the capacity, let’s create.
Example: George has just told us that the saves the rolls from toilet paper and inside he puts cables. The rolls keep the cables arranged.
DIY workshops @ beta ahead. Pretty soon the first workshop …